* Trang nhà * Lịch sử * Sinh hoạt * Kỷ niệm * Danh sách * Thông tin * Liên lạc * Tản mạn * Diễn đàn

Bấm vào đây để đọc DANH-SÁCH gia-đình KTVL với Email, Phone and Address.
( Danh-sách thường-xuyên phải cập-nhật. Nếu có-thể, xin Quý-vị bổ-túc những thiếu sót của Danh-sách về cho:

webmasterATkythuatvinhlong.com hay huongnam1ATyahoo.com


Dùng Usename và Password để đọc Danh-sách (gởi cho Email trên để biết), từ nay chúng ta không ngại "SPAM" và kẻ xấu vào Danh-sách của Gia-đình KTVL.
Quý-vị đã có thể dùng trực-tiếp Email của bạn bè ngay trong Danh-sách (không còn dùng AT).

Chú-ý: * Xin đừng phổ biến danh-sách nầy ra ngoài phạm-vi Gia-đình Kỹ-thuật Vĩnh-Long.

 

* Trang nhà * Lịch sử * Sinh hoạt * Kỷ niệm * Danh sách * Thông tin * Liên lạc * Tản mạn * Diễn đàn