Cách download Unikey để Unicode dùng cho tiếng Việt dấu trên Computer.

Với  microsoft Word, Diễn-đàn hoặc trong Email ( thường Yahoo Gmail đọc được tất cả tiếng Việt dấu)

( Nhớ in ra  trang nầy trước để làm theo từng bước cho dễ)

 

1. Vào Google , type Unikey, bấm search rồi vào trang mới  tiếp-tục bấm vào hàng trên cùng chữ Vietnamese keyboard

       ( hoặc vào http://www.unikey.org/) cho phần 1 nầy.

 

2.  Khi website unikey hiện ra, bấm vào chữ Download phía bên trái.

 

3.  Khi trang mới hiện ra, đi xuống phía dưới, thấy phần Unikey 3.63 th́ bấm vào Standard UniKey, Installer   chờ máy download. Nếu không thấy th́ bấm hàng vào hàng direct link  để download nhanh.

 

4. Save file đă install vào chỗ nào ḿnh muốn cũng được ( như save in ở Desktop) đặt tên file Unikeysetup.exe  

 

5. Máy bắt đầu install cho ḿnh. Chỉ cần bấm next, I agree à nextànext cho tới khi nào chữ finish xong. Sẽ thấy chữ E hiện ragóc trái phía dưới cùng của màn ảnh của Computer. E nghĩa ḿnh vẫn dùng tiếng English, c̣n nếu muốn dùng chữ Việt th́ bấm vào chữ E th́ tự sẽ chuyển thành chữ V ( khi nào muốn dùng tiếng Anh th́ lại bấm lên chữ V nầy để lại chuyển qua chữ E  để không bị các dấu tiếng Việt lẫn-lộn vào tiếng Anh.

(* thể vào Màn ảnh đầu tiên của Computer,  bấm vào Start rồi All Programs sẽ thấy  Unikey Vietnamese Input Method rồi bấm vào chữ Unikey để Unikey bắt đầu họat-động.)

6. Để mouse vào chữ V rồi  bấm nút phải của Mouse ( Right click) th́  sẽ thấy nhiều hàng chữ, bấm vào hàng  Kiểu rồi“gơ kiểu VNI” để bỏ dấu tiếng Việt theo qui-tắc sau đây cho dễ:

 

( Dùng các số trên keyboard để thế cho các dấu ( sau khi đánh nguyên âm). Thí dụ chữmẹth́ đánh “me” số “5” th́ sẽ thành ra chữ mẹ.

Sau đây bản qui-tắc đánh dấu tiếng Việt bằng các số ( khi quư-vị đánh máy trong Microsoft word với fonts Times New Roman hay Arial)

 

Số :    1            2          3          4          5          6          7          8          d9

Dấu     á          à                    ă                    â          ơ      ă          đ

 

Chúc quư-vị thành-công!