THƯ MỜI
 
Trân trọng kính mời:
__________________________________________
 
và gia-đ́nh về tham-dự  ngày hội-ngộ được tổ-chức vào hai ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2006 tại tư-gia của Anh Chị: H́nh Thành Phúc
4119 Maybelle Ave. Oakland, CA 94619
 
 
Điện-thoại liên-lạc:
1.   H́nh Thành Phúc  510- 531- 3899 (H) 
      415-760-6980 (C)
2.      Trần văn Ri  510-219-1889 (H)
3.      Huỳnh Ngọc Anh  408-421-3231 (C)

(Xin vui ḷng điền phiếu nầy gởi về 1 trong 3 địa chỉ dưới đây trước ngày 16 tháng 7 năm 2006 để tiện sắp xếp. Chi phí ẩm thực cho 2 ngày là $50.00 một người. Trẻ em dưới 7 tuổi miễn phí)

Phiếu Hồi Báo Tham-dự

 Họ và Tên : 

___________________________________________

Số phone :   Home:_______________________ Cell:____________________________ 
Địa-chỉ _____________________________________________________________________________

 Số người tham dự :_____

Check or Money Order ủng hộ: $_______.00
Check or Money Order number: ________
(Xin trả cho H́nh Thành Phúc)

ĐỊA CHỈ LIÊN-LẠC:

1.                  H́nh Thành Phúc: 4119 Maybelle Ave, Oakland, CA 94619

2.                  Trần văn Ri: 3670 High Street, Oakland, CA 94619

3.      Huỳnh Ngọc Anh: 1984 North Star Circle, San Jose CA 95131

THIỆP MỜI

FROM:  Ban Tổ-chức
Gia-đ́nh Kỹ-Thuật Vĩnh-Long

Representative: Bằng Hữu H́nh Thành Phúc
4119 Maybelle Ave.
Oakland, CA 94619

Trân trọng kính mời Quư-vị tham-dự ngày Hội-ngộ 26-27 tháng 8 . Sự hiện diện của Quư-vị sẽ là một vinh-dự lớn lao và là một an-ủi sâu đậm cho Ban tổ-chức và gia-đ́nh KTVL chúng ta.

Thiệp mời nầy có trên trang nhà Phần Thông-tin của Gia-đ́nh KTVL :
http://www.kythuatvinhlong.com

 

Gia-Đ́nh Kỹ-Thuật Vĩnh-Long

 

Vui ngày Họp mặt  26-27 tháng 8 năm 2006

 

 

 

To: