BÀI TƯỜNG-THUẬT

H1:Thay Chinh, Thay Thai, Huyen, ThayCo Hoa H2: Cac Anh: Quan, Huynh, Thang, Huyen, Phuong, CoThay Hoa, Thay Chinh, Thay Thai, Anh Long H3:Phu nhan Anh Long, Anh Kiet, Thay Thai, Anh Dat(La), Anh Thuat, Thay Chinh va phu nhan, Thay Hoa va phu nhan, Thay Dinh va phu nhan, Thay Dien, Anh Long, Huyen, Anh Dat(Cao Thang), Anh Quan, Anh Oanh, Anh La (Khoa 2 thuong mai)

H5: Anh Thuat doc bai khai mac...... H6: Thay Hoa phat bieu

H7: Anh Thuat tang hoa cho Thay Hoa ****** H8: Anh Quan tang hoa cho Thay Chinh ***** H9: Huyen tang hoa cho Thay Thai

H10: Anh Long tang hoa cho Thay Dinh****** H11: Anh Dat tang hoa cho Thay Dien * H12: Anh Huynh, Anh Quan, Anh La, Huyen, Anh Kiet

 

Trở lại TRANG SINH-HOẠT KTVL

 

<bgsound src="wishyouwerehere[1].mid" >