TÌNH BẰNG HỮU

* Trang nhà * Lịch sử * Sinh hoạt  * Kỷ niệm * Danh sách * Thông tin * Liên hệ  * Tản mạn

(Có thể bấm vào từng hình nhỏ để thấy hình lớn)

*H1: Gia đình Nguyễn văn Búp ở VN với vợ và 2 con: Yến Nhi & Thái Hiền * H2: Cô con gái tên Thái Hiền

Bấm vào đây để đọc nguyên văn Email của cháu Yến Nhi gởi cho Bác NNHoàng ( Bằng hữu của NV Búp)

* Gia đình Tăng Phú Sơn ở VN, Hình 1: từ trái qua phải: Lưu Vĩnh Ngô, Tăng Phú Sơn và vợ ,
3 con gái của TP Sơn, bằng hữu: Nguyễn Đông Minh,
Nguyễn văn Chơi, Lê Đại Hùng, và Trương Thới Tứ.

* Gia-đình Nguyễn văn Bé ở VN với vợ, 2 cô con gái và 1 cậu trai. Hình 2: Từ trái qua phải: Bằng hữu: Trương Thới Tứ, Lưu Vĩnh Ngộ, Nguyễn văn Bé,
và Nguyễn văn Chơi.

Bấm vào đây để đọc nguyên văn Email của cháu Minh-Nguyệt (con NV Bé) gởi cho Bác NNHoàng ( Bằng hữu của NV Bé)

* Bằng Hữu Nguyễn văn Sinh và gia-đình ở VN. Bằng hữu Trần Thanh Thiếc (Áo sọc)

Bấm vào những hàng gạch dưới để đọc nguyên văn những Emails liên-lạc giữa những bằng-hữu ở Mỹ và VN
trong tinh-thần tương-trợ
:

Bằng hữu Nguyễn văn Sinh và bằng hữu Mai Quới Chẳng.

***

KTVL Quỹ Tương Trợ năm 2005

 

* Trang nhà * Lịch sử * Sinh hoạt  * Kỷ niệm * Danh sách * Thông tin * Liên hệ  * Tản mạn