Bao Cao Quy Tuong Tro KTVL Hai Ngoai năm 2012
                                                                               
                                                                                         May/30/2012
                                                                                       
                                             Tien Thu:     
                                                                          Quy con lai date   Mar 01/2011              $1008/00        
                                                                  1/     A Tran van Ri        (oakland)                   $  50/00
                                                                  2/     A Le Thanh Nam   ( saramento)              $  50/00
                                                                  3/     A Nguyen Anh Tuan  (WA)                     $  50/00
                                                                  4/     A Hinh Thanh Phuc   (oakland)               $  50/00
                                            02/26/2011      5/     A Duong Vu Dat     (Canada)                  $ 100/00
                                            03/01/2011      6/     A Truong quang  Hieu    (Orlando)           $ 100/00
                                            04/03/2012      7/     A Tran Van Ri          (oakland)                $ 100/00
                                            04/27/2012      8/     A Nguyen Anh Tuan  ( WA)                    $ 100/00
                                  
                                                                        Tong Cong   05/30/2012                    $   1. 608.00
                                            Tien Chi
                                             
                                             09/06/2011      1/  Trao Le Van Van (VN)  Giao lai Gia Dinh 
                                                                      A Nguyen Van Tuan  Khoa 66-67 BanToan
                                                                      benh nang  can giup do                             $ 100/00
                                             03/12/2012      2/ Trao  Thay Bien Cong Hai (VN)  ung ho 
                                                                       Quy Tuong Tro  vietnam ve    Phung /Dieu) $  300/00
                                             05/05/2012      3/ Ung ho  A vo Quang  Dai  ( Taxas)
                                                                         Benh Nang  ( Thong Bao Le Tri Tin)          $  200/00
                                             05/27/2012      4/  Mua vong Hoa Phung Dieu vo quang Dai $  100/00
                                                                    5/  Tra Tien Wesite KTVL 2 nam 2011-2012             $  144.70
                      
                                                                          Tong Cong Chi                                     $ 844.70
                                            05/30 2012 Tong ket con lai           $ 1608./00 --844.70 =   $763.30         
                                            05/30/2012     A Le Tri Tin    goi ung ho   them           +         $ 100.00            
                                                                  ___________
                                                                      Tong cong   con lai  +                   $ 863.30
06/20/2012            Anh Truong Phong         goi ung ho   them                 +              $  50.00  
                                                                                                Tổng cộng Quỹ 2012    là $913.30                                         

Hinh Thanh Phuc


 

DANH SÁCH QUÍ THẦY CÔ VÀ BẠN HỮU ĐÓNG GÓP TIỆC TẤT NIÊN TÂN MÃO
 
 
STT          Họ và Tên                                                       Số tiền
1               Võ Phát Ty                                                       1.000.000
2               Dương Văn Nhịn                                                100.000
3               Lê Văn Đương                                                    100.000
4               Lê Văn Đực                                                        100.000
5               La Tấn Lợi SG                                                 1.000.000
                                                                                           
6               Nguyễn Minh Hoàng                                          100.000
7               Thầy Tô Văn Đoan                                             500.000
8               Võ Văn Thơm                                                     500.000
9               Trần Văn Dân                                                     500.000
10             Dương Thế Nhi                                                  100.000
11             Dương Bình Nam                                               100.000
12             Nguyễn Thanh Bình                                           500.000
13             Võ Hoàng Nghiệp                                              100.000
14             Trần Văn Đàng                                                   200.000
15             Võ Hoàng Bửu                                                   100.000
16             Nguyễn Phước Sơn                                            100.000
17             Lê Văn Liễu USA                                            1.000.000
18             Lê Văn Bể (B.Hoàng)                                         200.000
19             Thầy Phạm Như Sử                                            200.000
20             Biện Công Hội                                                   200.000
21             Biện Công Hậu                                                  200.000
22             Võ Văn Bảy                                                       200.000
23             Dương Văn Phát                                                200.000
24             Thầy Tăng Như Lăng                                         200.000
25             Thầy Điều Văn Sáu                                           200.000
26             Biện Công Hưng                                               100.000
27             Mai Đăng Quang                                               300.000
28             Bùi Công Ngọc                                                 100.000
29             Thầy Trần Tấn Trung                                        200.000
30             Nguyễn Thế Kiệt                                               100.000
31             Lê Minh Triết                                                    100.000
32             Đào Thanh Hiệp                                                200.000
33             Lê Văn Đê                                                         200.000
34             Nguyễn Thành Tây                                            100.000
35             Thầy Lê Minh Tín                                             100.000
36             Trần Văn Vinh                                                   200.000
37             Phạm Thị Bé Sáu (Trương Ngọc Thu)               200.000
38             Huỳnh Kim Sang                                                200.000
39             Nguyễn Duy Lộc                                                200.000
40             Võ Hồng Mỹ                                                      100.000
41             Nguyễn Thị Yến                                                 100.000
42             Phan Thanh Tao                                                 200.000
43             Thầy Lê Văn Kiệt SG                                      1.000.000
44             Thầy Lý Kim Thân                                             100.000   
45             Trần Hoàng Sở                                                   100.000
46             Biện Công Tấn                                                   200.000
47             Nguyễn Thanh Tùng                                           200.000
48             Nguyễn Hữu Thành (nước đá)                            500.000
49             Nguyễn Thành Lai                                              100.000
50             Nguyễn Hùng Anh                                              200.000
51             Trịnh Văn Quốc SG                                            200.000
52             Trương Văn Cho USA                                      1.000.000
53             Hồng Vĩnh Viễn                                                  500.000
54             Thầy Bùi Công Quang                                         500.000
55             Mười Bình (T.Giang)                                          100.000
56             Nguyễn Phước Hải                                              200.000
57             Thầy Mai Xuân Thệ                                            100.000
58             Thầy Phan Tử Hy                                                100.000
59              Trần Thị Tuyết Mai                                       100.000
60             Trương Thị Bé Bảy                                             200.000
61             Nguyễn Thị Hai                                                  100.000
62             Cô S.V Huỳnh Thị Thu (thực tập)                       200.000
63             Lê Trí Tín USA                                                   600.000
64             Thầy Vương Văn Sỉ (AUS)                              1.000.000
65             Thầy Trần Khải Sơ                                              200.000
66             Tăng Phú Sơn                                                      100.000
67             Thầy Đào Hữu Nghĩa                                           200.000   
68             Thầy Nguyễn Ngoc Tấn                                       200.000
69             Thầy Trần Văn Niên                                            200.000
70             Thầy Lê Văn Tùng                                               200.000
71             Đinh Háo Văn                                                      200.000
72              Ngô Thị Hải                                                   200.000
73             Lê Thị Nguyệt Ánh                                              300.000
74             Cao Thị Qưới                                                       100.000
75             Nguyễn Thị Suốt                                                  100.000
76             Hồ Văn Sáu                                                          100.000
77             Nguyễn Thị Mển Anh                                           100.000
78             Hà Văn Cam                                                         100.000
79             Võ Trường Thụy                                                   200.000
80             ( Đỗ Thị Mỹ                                                                            
81             {Nguyễn Thị Xuân Hương   }  ----------             3.000.000
82              (Nguyễn Thị Hồng Ngọc     )                         
83             Lý Sợi (Australia)                                                 100.000
84             Huỳnh Văn Liêu                                                    200.000
85             Ngọc Anh                                                              100.000
86             Hường                                                                   100.000
87             (Đinh Anh Kiệt                             )                
88             {Nguyễn Hồng Nguyên USA       } ---------        1.000.000
89             (Nguyễn Văn Thanh                     )
90             Trương Thới Tứ                                                 1.000.000
91             Lê Hồng Phong USA                                         1.050.000
92             Phan Thu Thủy USA gửi ủng hộ                       1.050.000
93             Nguyễn Hiền Út USA                                        2.100.000
94             Lê Thanh Nam USA                                          2.100.000
95             Nguyễn Nhựt Hoàng USA                                 2.100.000
96             Đường Vũ Đạt (canada) gửi ủng hộ                  2.100.000
97             Trần Văn Ri USA gửi ủng hộ                            1.000.000
98             Nhà bếp ủng hộ                                                    400.000
99             Thầy Biện Công Hải                                            500.000
                                                            Tổng cộng           37.100.000

Tháng 2/2012: Nhận được đóng góp cho Quỹ Tương Trợ VN :

Anh Triệu Minh Quyền: 100

Thầy Phạm Chí: 100 USD

 

Bao   cao  quy Tuong Tro tính đến ngày
                                                                  03/01/ 201
1


                       
                            1/ Tien quy tuong tro  da bao cao 4/15/09     con lai    $1003.  00+
                                    a/ Thay Pham Chi    Ung ho  ngay june /15/09     $  100. 00+
                                    b/ Anh Truong Luong  ung ho ngay  10/ 22/10    $  100. 00+
                                                                                                                  ----------------------
                                                                                              Tong cong     $ 1203.00+
                               1/ goi Thay Do Hong Phuc benh ngay 5/2909           $   200.00 -                         
                               2/ goi Co Ly Kim Ly & va Le Minh Tin  6/25/09          $   200. 00 -
-                              3/ Phung dieu  bang vong hoa than mau anh 
                                     Truong Luong   9/8/09                                            $  100. 00 -
                                4/ Phung dieu  bang vong hoa Than Mau anh 
                                      Truong Hung Phong  9/16 09                                $  105. 00 -
   
                                                                                                                    ---------------------
                                                                                  tong cong                   $  605 . 00 -
     
                                   So tien con lai ngay  03/1/2010   $ 1203 -- 605. =   $ 598 .00
   

                                                         Bao cao bo tuc quy tuong tro
                                                                     07/01/10
 
                                               1/   Truong hung Phong    goi  04/10/10     + $ 200/00
                                                2/   Duong vu Dat    goi   $  200 /00         + $ 100/00    ( $ 100/00 ) Tra tien web KTVL
                                                                                                                                                         $  138 /00
                                                         tong cong ngay 03/01/10                 + $ 598/00
                                                                                                             ______________                                              & nbsp ;     
                                                                                                                + $ 898/00
                                                       Vong hoa Phung dieu  than phu
                                                         Thay Tran Trung Ton                   --  $ 100/00   (chi Huynh Ngoc Anh
                                                                                                          ------------------- Ung truoc)
                                          So tien con lai ngay         07/01/10                    $  798/00 +

                                                                  BO TUC    QUY TUONG TRO
                                                                         
                                                                             ngay 24 thang 2 nam 2011
                           
                                     A Truong quang Hieu  ung ho tuong tro  ngay july /2/ 2010   $100/00  usa +
                                     Chi  Phan Thu Thuy                            ngay  augt/ 31/2010   $  50/00 usa  +
                     
                                                                                                   ___________________
       Anh  Vo Huu Hue    ung truoc mua vong hoa  phung dieu                                  $ 948 usa      +
                                              co  Than Mau co  Nguyen thi Nhieu
                                            Ta the tai Vinh Long   ngay Augt 14/2010  $ 800.000 = $ 40/usa   -
                                                                                                                             ____________
                                            Quy ung ho  Tuong tro tinh den ngay   26/2/ 2011     $  908.00 usa
Đường Vũ Đạt ủng hộ ngày 27 tháng 2/ 2011 :$ 100.00 USA.    
        Quy   Tuong tro tinh den ngay   Mar 1/ 2011               TỔNG-CỘNG: $ 1008.00 USA
                                               
                                                                                      Hinh Thanh Phuc

 

BÁO CÁO Quỹ Tương Trợ 1 tháng 3, 2010

       
        Thanh that cam on tac ca su dong gop cua thay co va cac ban huu xin man phep neu ten duoi day:
1/- Hinh Thanh Phuc                                                        200.00     USA
2/- Nguyen Hien Ut                                                          200.00     USA            
3/- Nguyen Van Tien                                                        200.00     USA
4/- Nguyen Nhut Hoang                                                    200.00     USA
5/- Le Thanh Van                                                             200.00     USA
6/- Le Thanh Nam                                                            200.00     USA
7/- Le van Lieu & Duong Thu Cuc                                          100.00     USA
8/- Co Nguyen Thi Nhieu                                                    50.00     USA
9/- Chi Huynh Ngoc Anh                                                             100.00     USA
                                                                                   ----------------
                                                                           Cong  1450.00    USA
 
                                                           Bang:    19.250 x 1450 = 27.902.500 VND      (1)
 
   Cùng voi su dong gop cua thay co va cac ban tai Viet Nam nhu sau:
1. Nguyen Thi Xuan Huong                                                          2.000.000 VND
2. Nguyen Thi Hong Ngoc                                                           1.000.000 VND
3. Chu nha hang Sau Tu                                                                300.000 VND
4. Tran Hoang So                                                                          100.000 VND
5. Do Thi My                                                                              2.000.000 VND
6. Pham Van Phuoc                                                                   1.000.000 VND
7. Dao Thanh Hiep                                                                        100.000 VND
8. Le Dang Chi Dung                                                                  1.000.000 VND
9. Vo Phat Ty                                                                               200.000 VND
10. Duong Binh Nam                                                                     100.000 VND
11. Kim Ha Ut                                                                               500.000 VND
12. Dieu Van Sau (Thay)                                                                200.000 VND
13. Nguyen Bach Hue                                                                    200.000 VND
14. Do Thi Vinh                                                                             200.000 VND
15. Bien Cong Hoi                                                                         200.000 VND
16. Nguyen Dong Minh                                                                  200.000 VND
17. Nguyen Viet Hoa                                                                     100.000 VND
18. Mai Dang Quang                                                                     200.000 VND
19. Tran Huu Tho                                                                          200.000 VND
20. Dao Quang Linh                                                                      100.000 VND
21. Cam Ngoc Anh                                                                       100.000 VND
22. Nguyen Thi No                                                                        100.000 VND
23. Nguyen Thi Thai Phuong                                                            50.000 VND
24. Nguyen Thi Yen                                                                        50.000 VND
25. Phan My Phuong                                                                     100.000 VND
26. Tran Van La                       }
27. Nguyen Thi Ngoc Anh         }
28. Le Thi Huong                     } ....................................................800.000 VND
29. Tran Thanh Thuy                 }
30. Luu Thi Thu Van                 }
31. Le Thi Nguyet Anh                                                                   200.000 VND
32. Pham Thi Thu Van                                                                   200.000 VND
33. Nguyen Nguyet Hanh                                                               200.000 VND
34. Nguyen Ngoc An                                                                     100.000 VND
35. Ho Van Sau                                                                            100.000 VND
36. Tran Van Ba                                                                            100.000 VND
37. Nguyen Van Tung                                                                    100.000 VND
38. Tran Khai So (Thay)                                                                 100.000 VND
39. Dinh Hao Van                                                                          200.000 VND
40. Le Phi Hung                                                                          1.000.000 VND
41. Le Thi Dung                                                                             100.000 VND
42. Huynh Khac Manh                                                                    100.000 VND
                                                                                                 ------------------
                                                                   Cong:                    13.600.000 VND      (2)
 va Ban lien lac tien nhiem ban giao:                                    +            109.000 VND      (3)
Nhu vay ban to chuc da thu tong cong duoc   41.609.500 VND (bon muoi mot trieu-sau tram le chin ngan nam tram dong VN).
Thuc su da chi:
     - 20 bao thu lam qua bieu thay co va ban huu:                     -  10.000.000 VND
     - Ban nhac phuc vu:                                                          -  1.700.000 VND
     - Tien dai tiec nha hang Sau Tu:                                         -  11.352.000 VND
     - In an danh sach thu moi va tien dien thoai                         -      400.000 VND
     - Tiec tiep khach toi tai nha Phi Hung (khach san Ngan Ha)  -      750.000 VND
     - Thu hinh lam 100 dia DVD luu niem                                  -    1.000.000 VND
Ngay 01/03/2010 ban lien lac to chuc tham vieng thay co
va cuu hoc sinh, tang qua 12 bao tho tri giá:                             -    6.000.000 VND     
                                                                                            ---------------------------
                                                                    Con lai:                10.409.500 VND     (4)
       (muoi trieu bon tram le chin ngan nam tram dong VN)
Giao lai so tien nay cho anh Luu Vinh Ngo (pho ban lien lac, kiem thu quy) tam giu de thuc hien tham vieng ve sau.
   Tiep theo day xin gioi thieu ban lien lac cua gd KTVL (VN) hien thoi:
         Thay  Bien Cong Hai     (co van)                                          0918409456
         Thay  Dao Huu Nghia    (co van)                                          067.3612148
         Thay  Do Hong Phuc     (co van)                                          070.3821521
         Anh   Le Phi Hung        (truong ban)                                    0985959392
         -----    Luu Vinh Ngo      (pho ban kiem thu ky thu quy)          01695148804
         -----    Dao Thanh Hiep   (lien lac kiem ke toan)                     0937811873
         -----    Vo Ngoc Hue      (lien lac vien Sai Gon)                      0903329257
         -----    Le Van Duong     (lien lac vien Tien Giang)                  0908608631
         -----    Huynh Van Bao   (lien lac vien tiep tan)                       0932998494
         Thay  Phan Anh Tuyet   (lien lac vien tiep tan)                      070.2210345  
         Anh   Nguyen Duy Loc  (lien lac vien tiep tan)                       070.3833171
         Anh   Vo Hoan Nghiep  (lien lac thu hinh lam dia luu niem)    01215851380
         Anh   Truong Thoi Tu    (hop tac dieu hop chuong trinh)         0939935760
 
   Thay mat BTC thanh that cam on tat ca quy vi da nhiet tinh dong gop ung ho. Ban lien lac chung toi luc nao cung don nhan moi y kien xay dung cua quy vi de nhung cuoc hop mat sau nay tinh cam duoc gan bo gan gui va chuong trinh hop mat duoc phong phu hon.
   Nhan tien day chung toi du kien dia diem nha rieng cua anh Le Phi Hung (khach san Ngan Ha) là diem to chuc hop mat sau nay. Vi khu vuc duoc yen tinh, mat me, khung canh huu tinh va tien loi cho quy thay co cung cac ban lon tuoi suc khoe yeu kem duoc de dang tham du. Xin vui long cho biet y kien???
   P.S. ban lien lac co luu ten thay co va cac ban cuu hoc sinh nhan qua vao trong so luu niem ma khong tien neu ten ra day. Mong tat ca thong cam cho./.
Bao   cao  quy Tuong Tro hải ngoại 2010
                                                                  03/01/ 2010 
                           
                            1/ Tien quy tuong tro  da bao cao 4/15/09     con lai    $1003.  00+
                                    a/ Thay Pham Chi    Ung ho  ngay june /15/09     $  100. 00+
                                    b/ Anh Truong Luong  ung ho ngay  10/ 22/10    $  100. 00+
                                                                                                                  ----------------------
                                                                                              Tong cong     $ 1203.00+
                               1/ goi Thay Do Hong Phuc benh ngay 5/2909           $   200.00 -                         
                               2/ goi Co Ly Kim Ly & va Le Minh Tin  6/25/09          $   200. 00 -
-                              3/ Phung dieu  bang vong hoa than mau anh
                                     Truong Luong   9/8/09                                            $  100. 00 -
                                4/ Phung dieu  bang vong hoa Than Mau anh
                                      Truong Hung Phong  9/16 09                                $  105. 00 -
   
                                                                                                                    ---------------------
                                                                                  tong cong                   $  605 . 00 -
    
                                   So tien con lai ngay  03/1/2010   $ 1203 -- 605. =   $ 598 .00
  
                                                                                                          Phuc hinh

BÁO-CÁO VỀ QUỸ TƯƠNG-TRỢ 2008

              A/ TIEN   CHI                                                     
    1/ Nho A /Huynh xuan Trong
       mua vong hoa phungdieu nhac mau  A Pham van Hai  sanjose            $ 200.00
    2/ ngay  January /19/08  Trao thay Do hong Phuc tai VietNam              $ 500/00
          mua qua tang thay /co /bang huu benh nan y   trong dip tet
    3/  ngay 9/02/08   trao Le thanh Nam tra tien CD / Chup hinh
         ngay hoi ngo tai vinh long                                                                $100.00
                                                                                                             ---------------
                                                                          Tong cong   tiền chi:       $ 800/00

           B/ TIEN THU

    1/ 02/9/08  Cô Thu-Vân  tặng $200, trích $100 tặng cô NGHIÊM còn lại $100/00
í    2/ 03/908   Thầy Nguyễn  Hữu Chính   ( Australia)      tặng                       $200/00
    3/ 08/30/08 tien tự nguyện ủng-hộ to-chuc hoi ngo 2008  được chuyển cho quy tuong tro: $400.00 gồm có:
                     Nguyen Anh Tuan                                                              $100/00
                     Le thanh   Nam                                                                  $100/00
                     Tran van Ri                                                                        $100/00
                     Hinh thanh Phuc                                                                 $100/00
                                                                                 Tong cong        -------------------
                                                                                                             $ 700.00

                  Tien quy Tuong Tro nam   2/18/08   con lai $  1 683.00
                                                       
                                                       A/ Tien chi         $    800.00                          
                                                                                -------------------
                                                              con lai         $  803.00
                                                       B/Tien thu           $ 700.00
                                                                                 ------------------
          QUY Tuong tro tinh den ngay 9/15/08 con lai      $ 1 503.00             
                  
              Yeu cau Thay Co va bang Huu cho biet  trong gia dinh ktvl ai can su giup do
               goi ten ho  dia chi    ve  web ktvl  quy se chuyen ve  theo hoan canh.
           
  Xin Quý-vị Gia dinh  Ky Thuat Vinh Long    neu co kha-nang co the giup
                cho quy Tuong-tro  co them  tai-chanh   dùng  khi hữu sự
                                 gởi ve   Hinh Thanh Phuc
                                            4119 Maybelle  Ave
                                            Oakland    CA 94619
                                            phone  415  760 6980

                                           
                Kinh chuc quy thay /co cung anh chi gia dinh ky thuat vinh long
                         doi vao suc khoe    van su nhu y
                                                                                        Phuc hinh                                         

THÔNG-BÁO VỀ CHUYẾN ĐI CRUISE ( du-lịch trên tàu) cho KTVL Hội-ngộ 2008 tại Longbeach (Los angeles) USA

Neu quy-vi muon di cruise, can biet:

Chuyen di Cruise bat dau ngay 1 thang 9 (Monday Sept 1) va tro ve ngay 5 thang 9 (Friday Sept 5) tai Longbeach (4-night Mexico, Los Angeles roundtrip) . Cruse line: Carnival, Ship: Carnival Paradise. Quy-vi nao muon xem chuyen di va book ve thi co-the goi phone cho ong Rey Lopez : phone 1-800-819-3902  Ext# 85177 hay Email: RLopez@carnivalpvp.com noi la chung group voi ông Việt-Võ

De biet them chi-tiet hoac book ve, xin vao link sau day: luu-y xem phan: (4-night Mexico, Los Angeles round trip)

http://www.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=kdlk&kstp=1&kdid=6050655&klid=1

Tu day toi thang 9 cung con xa,  neu Thay Co, cac Anh-chi va cac ban co book ve thi chi tra 1 phan thoi, thang 7 se tra phan con lai.  Tien tip, minh se tra vao ngay cuoi cua chuyen di, khoang $10/ngay/nguoi.  Carnival se khong danh phong cho minh, neu khong tra truoc 1 phan( khoang 150 do-la) . Neu Thay Co va cac Ban biet ai da di qua Carnival thi book chung voi ho, cung duoc giam gia.  01 nguoi di roi kem theo 01 nguoi moi.

Mua som tot hon. Luc deposit can phai co:
Ten ho, tinh trang quoc tich, dia chi nha de mail ticket
Ngay thang nam sanh va credit card. Deposit bay gio co the cancel up to July 2 (full refundable) .

Chuyen tau minh se di la 5 ngay/ 4 dem.  Khoi hanh tu Longbeach, CA ngay 01 thang 9/2008 va ve ngay 05 thang 9/2008 tren chiec tau Paradise cua hang Carnival.  Chiec tau nay cung co di chuyen 4ngay/3 dem, cung tu Longbeach,CA.  Vi vay khi book ve, Quy-vi phai noi ro la khoi hanh ngay 1 thang 9 ( Sept 1) .
****GHI-CHÚ CẦN BIẾT****

Sau khi mua ve tau va tra het tien le phi, chung ta phai register online voi Carnival.  Day la su phai lam truoc khi len tau.  Carnival se goi booking # de chung ta pre-register.
Khi register, can co passport, credit card cung voi 1 so chi tiet ca nhan.  Chung ta se mo truong muc (Sail & Sign) voi Carnival de chi tra cho cac chi phi mua hang tren tau.  Cuoi cung la print Funpass.  Phai co Funpass moi len tau duoc.
Ngay len tau no se chup hinh minh va cho 1 cai the giong nhu the tinh dung.  Cai the nay minh se dung no de len xuong tau, mua hang hoa tren tau, mo cua phong.  Tat ca dich vu tren tau dieu dung the nay.  De lac thi phien lam.
Chung ta se len dat Me Tay Co, vi vay passport phai co hieu luc it nhat la 6 thang tinh tu ngay len tau.
Carnival khong muong chung ta mang bia, ruou len tau,  tuy nhien chung ta cung co the de 1 chai xanh, do, chung voi quan ao.  Nho mang theo 1 bo quan ao dep.
Tat ca chi phi se thanh toan voi Carnival vao ngay cuoi cung.  Nhan vien tren tau toan la nguoi ngoai quoc, lanh luong rat thap, duoi minimum cua MY, vi vay Carnival rat muong minh cho tip hau hy.  Dung co lo, chung ta se co rat nhieu co hoi cho tip.  Le di nhien la Carnival se co gang het minh de lam cho minh vui.  Vi vay, toi chac la chung ta se duoc mot thoi gian rat la thoai mai.

Neu can them chi-tiet, xin lien-lac 2 Anh o Seatle la Nguyen Anh Tuan ( typhongusa@yahoo.com) hoac anh Viet-Thuy phanvo@hotmail.com

CRUISE ITINERARY :
 
 
 
Day Ports of call Arrival time Departure time
 
 
Start:
9/1/08: Longbeach (Los Angeles, California) --- 5:30 PM
02 Catalina Island, California 8:00 AM 5:00 PM
03 Ensenada, Mexico 9:00 AM 10:00 PM
04 At sea --- ---
9/5/08: Los Angeles, California (Về Longbeach buổi sáng: 8:00 AM ---
Arrival and departure times may vary slightly by sailing date.
 

Xem TÀI-LIỆU VÀ CHUYỆN KỂ VỀ ĐI CRUISE

 

DANH-SÁCH ỦNG-HỘ TƯƠNG-TRỢ nhân-dịp KTVL HỘI-NGỘ tại VĨNH-LONG (9/3/08)


1. Phạm văn Phước (Canada) : 1.670.000 $ Việt-Nam (100$ Canada+300.000$VNam)
2. Võ văn Thơm (CL) ---------------200.000
3. Mai Đăng Quang (Sg)-----------100.000
4. Nguyễn thị Yến----------------------50.000
5. Nguyễn Việt Hoa--------------------50.000
6. Cam Ngọc Anh-----------------------50.000
7. Nguyễn thị Nở------------------------50.000
8.Thái thị Kim-Phượng----------------50.000
9. Lê văn Đương------------------------50.000
10. Nguyễn thị Chính-------------------50.000
11. Phạm thị Ngọc Nga----------------50.000
12. Nguyễn văn Chính----------------100.000
13. Đỗ Hồng Nguyên-----------------150.000
14. Nguyễn Minh Châu--------------100.000
15. Lê Đăng Chí Dũng-------------5.000.000
16. Trần thị Huỳnh Nga--------------100.000
17. Nguyễn Bạch Huệ-----------------50.000
18. Trương thị Bé Bảy---------------100.000
19. Nguyễn thị Liễu-------------------100.000
20.Nguyễn Hồng Cúc------------------50.000
21. Lê Thanh Văn (SG)--------------500.000
TỔNG-CỘNG:-----------------------9.270.000 $ VIỆT-NAM ( số tiền nầy được toàn-thể đồng-ý là để lại Việt-Nam để tiện chi-phí trực-tiếp cho việc tương-trợ Thầy Cô và Cựu hoc-sinh KTVL bị bệnh-hoạn hay gặp hoàn cảnh khó-khăn tại quê nhà.

Sau Hội-ngộ Vĩnh-Long, Thầy Nguyễn Hữu Chính (Australia) có gởi về Quỹ Tương-Trợ tại Mỹ 200 đô-la USA.

THÔNG-BÁO VỀ CHUYẾN ĐI CRUISE ( du-lịch trên tàu) cho KTVL Hội-ngộ 2008 tại USA
Kính chào quý Thầy Cô và quý anh chị

 
Cho đến ngày hôm nay chúng ta có tổng cộng 31 người ghi tên chuyến đi hội ngộ trên tàu .
Vì không có ai có ý kiến đi vào ngày khác, xin được chọn chuyến đi như dự tính, tức là đi tàu Carnival Paridise, chuyến đi dài 4 ngày, khởi hành tại Long Beach, Los Angeles, ngày 1 tháng 9 năm 2008, trở về ngày 5 tháng 9, 2008. Nếu có trở ngại về ngày giờ xin quý vị cho hay sớm. Thư sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách mua vé tàu (quý vị để dành tiền đi nghe :=) .
 
Danh sách quý vị ghi tên tham dự chuyến đi:
 

1- Anh chị Lê Thành Nam
2- Anh chị Hình Thành Phúc
3- Anh chị Nguyễn Anh Tuấn
4- Anh chị Triệu Minh Quyền
5- Anh chị Phan Thu Thủy
6- Anh chị Trương Hớn Trung
7- Anh chị Trần Thanh Thiếc
8- Anh chị Ngô Thanh Hoàng
9- Anh Trần Văn Ri
10- Thầy cô Hòang Dân Bình/Nhiều
11- Anh chị Nguyễn Hiền Út
12- Anh chị Lê Trí Tín
13- Thầy cô Võ Thanh Bai/ Vân
14- Anh chị Đường Vũ Đạt (?)
15- Thầy cô Phạm Huy Nhật (?)
16. Anh Chị Nguyễn thị Hường


Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe .
Ngô Thanh Hoàng

 

BÁO-CÁO CHI-THU QUỸ TƯƠNG-TRỢ 2008

1. Số tiền Quỹ còn lại 2007: 2,233 $

2.12/4/07 Quà tặng ngày Nhà giáo Việt-Nam: -200

Nguyễn Anh Tuấn tặng thêm: +50

3. 1/19/08 Quà Tết Thầy Cô và Bạn hữu VN: -450

A/C Phan Thu Thủy ủng-hộ: +50

4. 2/9/08 Thầy Cô Lê t-Thu-Vân ủng-hộ: +200

5. Nhờ Ngô-Thanh-Hoàng sẽ chuyển Cô Nghiêm

ngày 2/18/08: -100

Tính đến ngày 2/18/09 Quỹ Tương-Trợ còn lại : 1,683 $

(Hình-Thành-Phúc báo-cáo)

Xin trân-trọng thông-báo:
Một buổi HỘI-NGỘ đầu tiên của cựu giáo-sư và cựu học-sinh trường Kỹ-thuật Vĩnh-Long sẽ được tổ-chức vào ngày 27 tháng 10 sắp tới tại Sydney với Danh-sách tham-dự trên 40 người kể cả thân-hữu KTVL từ khắp nước Úc (Australia).
Buổi họp mặt nầy sẽ được tổ-chức tại nhà thờ Quốc-tổ Hùng-Vương với sự tham-dự đặc-biệt của Các Cựu Giáo-sư KTVL: Diệp Tấn Thành, Nguyễn Hữu Chính, Nguyễn-văn-Hoa (KNH), Hồ Bá Đinh, Nguyễn-Ngọc-Thái (CK ô tô).
Trưởng Ban tổ-chức: anh Ngô Quang Thuật và anh Lê Thanh Long

Người đưa tin: Anh Huỳnh-văn-Huyện

TOÀN THỂ GIA-ĐÌNH KTVL XIN HÂN-HOAN CHÀO MỪNG VÀ CẦU CHÚC BUỔI HỘI-NGỘ KTVL ÚC CHÂU THÀNH-CÔNG TỐT-ĐẸP!

Thông-báo cho gia-đình KTVL biết tin họp mặt các cựu học-sinh liên trường của 3 tỉnh Vĩnh Long- Vĩnh Bình- Sa Đéc, sẽ được tổ chức tại Houston Texas ngày 02/11/07. Nếu có điều kiện gia đình KTVL mình nên đi cho vui và họp các bạn KTVL để bàn-luận về Hội Ngộ năm 2008. Ban tổ-chức sẽ giới-thiệu KTVL Website và nhờ Cô Nhiều mang những hình-ảnh của KTVL để hôm đó chiếu lên màn hình cho mọi người cùng xem. Thầy Cô Nhiều sẽ tham-dự buổi họp mặt của liên trường và liên tỉnh nầy.

(Tin từ Cô Nhiều)

BÁO-CÁO CHI-TIÊU HỘI-NGỘ 2007

Phần báo-cáo của Anh Nguyễn văn Tiên*****Phần báo-cáo của Anh Hình Thành Phúc

(20 tháng 11, 07) BÁO-CÁO QUỸ TƯƠNG-TRỢ 2007

 
                   1/  Tien ban sach  ( Ngo thanh Hoang)           $   400/  00
                   2/  Tien ban non & ao thun ( anh Thiec)        $   264/  00
                   3/   Non ( Le thanh Nam )    2 cai                   $     30/  00
                   4/   Non  (Hinh thanh Phuc) 4 cai                   $     50/  00
                   5/   Non  (huynh xuan Trong )  1cai                $     25/  00
                   6/   Non /Ao thung  ban tai hoi ngo                 $   340/  00
                   7/   Thay Pham cong Xuan tang                     $   100/  00
                   8/    Duong vu Dat      tang                            $     50/  00
                   9/    Huynh Quan        tang                            $    50/  00
                  10/   Khuu Truong         tang                           $   100/  00
                  11/   Anh Truong hoang Cho    tang                 $    350/  00                                                                  _                   -----------------------
                                                           Tong cong              $   1759/  00
                                                      con lai nam  2007      $     674/  00
                                                                                      --------------------
                                                            Tong ket              $ 2433/  00
                                    Phung dieu  thay Huynh van Long  $   200/  00
                                                                                       -----------------
                                             quy tuong tro con lai 2007    $ 2233/  00
                     Xin cam on 2 vi  anh chi /chi    Truong hon Trung
                                                                  Huynh ngoc Anh
                                    da lam  bang ten va lam banh ngot tang cho
                                        ngay hoi ngo  2007
                        Ban to chuc / va dieu hanh  da goi tang den manh thuong quan
                                     da goi tien ung ho  khong tham du duoc ngay hoi ngo
                                                       tat ca ao  thun va non    27 cai       
                                        
                                                                                              Phuc Hinh

Chương-trình KTVL HỘI-NGỘ 2007

(6/10/07)THÔNG-BÁO KHẨN

Ngày Hội-ngộ 1-2/9/07 đã gần kề, để Ban Tổ-chức kịp sắp-xếp, xin Quý Thầy Cô, Cụu học-sinh và Thân-hữu Kỹ-thuật Vĩnh-Long vui lòng gởi chi-phiếu và số người tham-dự gấp về:

TIEN NGUYEN  
201 Doverfield Dr.  
Placentia, CA 92870  

    Bao cao chi thu quy tuong tro  nam 2007
   
                             Tinh den ngay    30/2/2007  tien con lai      $1.374 /  00    
                            
                              11/3/07     giup hai bang huu  ktvl tien benh
                                      
                                       1/   anh Do van Hiep   (sau bi )            $100.00
                                       2/  anh  Pham van Nghiep                   $100.00
                               
                               goi den thay   Vo Hoang Minh  $300            $200.00    
                                         Phuc $50  Ri $50  + $100                        
                                                                   
                                23/4 07   tien mua non  ktvl    $400 - $100
                                   nho Tran thanh Thiec  mua                      $ 300.00
                                                                         tong cong =     $ 700.00

                                   tien   quy    $1374.oo- $700 oo=    $ 674.00  con lai
                                      tinh den ngay  31/7/07
                                  
                                 co so bang huu da goi den  chung toi se thong bao them
                                  cho  ngay hoi ngo  2007

                                                                                              Phuc hinh

KÍNH MỜI THAM-DỰ Kỹ-thuật Vĩnh-Long HỘI-NGỘ 1-2 tháng 9/2007 TẠI ORANGE COUNTY
(LOS ANGELES)

Xin xem Thiệp mời HỘI-NGỘ 2007 (pdf file, doc file)

Kính thưa quý Thầy Cô và các bạn,

Trước hết chúng tôi gởi đến quý Thầy Cô, các bạn cùng gia-quyến lời thăm-hỏi dồi-dào sức-khỏe và hạnh-phúc. Thứ đến xin thông-báo là Gia-đình KTVL sẽ họp mặt vào hai ngày 01 và 02 tháng 9 năm 2007 nhằm vào tuần-lễ Labor day. Ban Tổ-chức họp mặt tại Orange County California kính mời Quý Thầy Cô và các bạn khắp nơi hãy dành ít thì-giờ quý báo về tham-dự. Trước thăm viếng thủ-đô của người Việt tị nạn, sau là có dịp gặp lại những người bạn một thời cùng chung mái trường Kỹ-thuật Vĩnh-Long đã hơn 30 năm xa cách.

Kính mong quý Thầy Cô và các bạn thể hiện niềm tin và sự hãnh-diện của mình là môt thành viên của Hội ái-hữu Gia-đình KTVL để cố-gắng thu xếp và tiếp tay vận động bạn bè khắp nơi trên thế-giới về tham-gia đông đảo để tạo sự thành công cho Kỳ Hội-ngộ KTVL năm 2007. Hy-vọng lần họp mặt nầy sẽ mang lại những ấn tượng và hình ảnh sâu sắc nhất của chúng ta trong những ngày tháng sống còn nơi hải-ngoại.

Niềm Nam Cali với khí-hậu ấm-áp, các cựu học-sinh KTVL tại Orange County hiền hòa, hiếu khách và tiếu-lâm quyết không làm cho quý-vị và gia-đình thất-vọng.

Hẹn gặp quý Thầy Cô và các bạn trong ngày vui hội-ngộ.

Chương-trình dạ tiệc và picnic cho 2 ngày hội-ngộ 2007 sẽ được thông-báo và thiệp mời sẽ gởi đến Quý-vị.

Mọi thắc-mắc xin vào Website www. kythuatvinhlong.com (trang Danh-sách) để liên-lạc với Chủ-tịch Hội-ngộ 2007 hay Ban Tổ-chức Gia-đình KTVL.

Thân-ái chào đoàn-kết!

Chủ-tịch Hội-ngộ 2007

NGUYỄN VĂN TIÊN

Thongbaohoingo07

THÔNG-BÁO ĐÌNH-CHỈ CHUYẾN ĐI CRUISE từ LA tới Mexico sau ngày HỘI-NGỘ
(5:30PM thứ hai 3 tháng 9 tới 8:30 AM thứ sáu 7 tháng 9)

Vì không đủ số người tham-dự chuyến đi cruise Mexico sau KTVL Hội-ngộ 2007 nên Ban Tổ-chức đành phải đình-chỉ chuyến đi cruise nầy. Xin thành-thật cáo lỗi!!!!!

Mong rằng chúng-ta vẫn có dịp chia-sẻ niềm vui bên nhau trong 2 ngày Hội-ngộ!

Muốn biết rõ chi-tiết về chuyến đi cruise nầy cho riêng gia-đình mình. Quý- vị có -thể vào website: http://www.expedia.com sẽ thấy:
1. Select from top destinations: bấm Mexico * Departing in: bấm September 2007 *Cruise line: bấm Carnival
2. bấm Search for cruises rồi kéo mouse xuống chỗ 4 night Mexico thấy ship name là Paradise(hình ảnh có trong Diễn-đàn KTVL, bấm Choose and continue. Sẽ thấy Cruise itinerary (lịch-trình với ngày giờ và địa-điểm trong chuyến đi cruise)
3. Khi thấy Departs Mon Sep-3-07 và Returns Fri Sep-7-07 thì bấm Select kế bên
4.Khi thấy How many people... thì bấm số người đi rồi bấm Continue to choose your cabin ( nhiều Quý-vị đã đề -nghị là nên chọn inside cabin là khá tốt). Bấm Select kế chỗ giá tiền thì sẽ thấy hình chiếc tàu với những cabin trong deck. Nếu lựa và bấm chỗ mình chọn rồi bấm Select thì sẽ hiện ra giá tiền tổng-cộng phải đóng cho chuyến đi. Mình đi chung nhóm KTVL thì nên chọn inside cabin và chung 1 tầng (deck) trong tàu (chọn tầng gần trên cao hay ở giữa là tốt).

Giá tiền đi cruise cho 1 người trong 4 đêm 3 ngày trung-bình gần 400 đô-la, giá rẻ nhất dưới 300 đô-la (nếu chịu ngủ giường tầng) bao gồm ăn uống tự-do ( trừ rượu, bia). Kính mong quý-vị KTVL tham-gia càng đông càng vui!

ĐỌC TIN CŨ (2006)

Webmaster KTVL nhắn tin

Kính báo cùng Quý Thầy Cô và quý Anh-Chị, Bạn hữu,

KTVL Website thường-xuyên cập-nhật Thông-tin và Danh-sách mới, Quý-vị muốn thấy những đổi mới, xin nhớ mỗi khi vào KTVL Website, bấm vào nút Refresh ở đầu trang Internet (chỗ hình 2 mũi tên chéo nhau)

Để bảo-đảm tất cả những Email của Quý-vị đến tay Ban Tổ-chức và Webmaster, kể từ nay khi quý-vị gởi Email, xin cố-gắng gởi về một lượt các địa-chỉ Email sau đây:

ritranATsbcglobal.net, davidhinhATsbcglobal.net, huongnam1ATyahoo.com, webmasterATkythuatvinhlong.com

(Quý-vị chỉ cần highlight hàng Email nầy ( dùng Mouse lướt qua như sơn hàng nầy), bấm 2 nút Ctr+C một lượt để copy nó. Rồi qua chỗ Email của Quý-vị, bấm compose để thấy chữ To: bấm mouse ở đây, rồi bấm 2 nút Ctr + V thì sẽ thấy hàng Email nầy hiện ra (nhớ đổi AT thành @ cho Quý-vị gởi đi 4 chỗ)

***Bản tin về Hội-ngộ 2006***

Ban tổ-chức Gia-đình Kỹ-thuật Vĩnh-Long vừa quyết-định Ngày Hội-ngộ năm 2006 cho gia-đình KTVL
là 26-27 tháng 8 năm 2006. Thiệp mời sẽ được gởi đến Quý Thầy Cô và Quý Bằng Hữu. Xin bấm vào đây để xem Thiệp mời (Nếu Quý-vị có Adobe cho Pdf file)

Xin bấm vào đây để xem Thiệp mời (Nếu Quý-vị không có Adobe cho Pdf file)

TƯỜNG-TRÌNH VỀ CỨU-TRỢ Xin bấm vào đây ( Thư số 1, Thư số 2)

 
Bản Tin về Diễn-đàn KTVL

Chúng ta đã có Diễn-đàn của gia-đình KTVL

Có thể bấm vào chữ Diễn đàn trên những trang web của KTVL website để vào Diễn -đàn

Chào mừng tất cả quý Thầy cô, quý niên trưởng, bằng hữu và thân hữu của Gia-đình KTVL
tham-gia DIỄN-ĐÀN KTVL. * Muốn đọc được chữ Việt, xin bấm ở phía trên màn ảnh: view -->encoding --> unicode.
Cho Pháp ngữ: "VIEW=AFFICHAGE" -> "ENCODING=CODAGE" -> "UNICODE" (nhớ đừng chọn "Auto-Select=Select Automatic") * Hiện tại, Diễn-đàn KTVL có 3 phần chính: ý-kiến, bài viết, và sáng-tác. ( mới đầu, chưa có bài viết nào, đang chờ-đợi sự đóng góp của Quý-vị)* Muốn vào Diễn-đàn (forum), xin theo những bước sau đây:

  1. Bấm đăng ký để ghi danhBấm đồng ý những điều lệ (trên 13 tuổi…)Điền mẫu ghi danh: chỉ cần ghi phần trên: tên, Email, và Password (mật tự)Bấm những mật mã của Diễn-đàn đưa ra cho thật đúngBấm chấp nhận rồi chờ một chút.Vào Email của mình để xem đã có Email Chào mừng tham-gia Diễn-đàn chưa. Nếu có, bấm hàng chữ gach dưới có phần http://www.kythuatvinhlong.com/forum để được chấp nhận
    đăng nhập vào Diễn-đàn KTVLTrở lại trang Diễn-đàn KTVL để đăng nhập (Log in) với tên và password (mật tự) như lúc đăng-kýMuốn đọc phần nào của Diễn-đàn, chỉ cần bấm vào phần nào có gach dưới (có bàn tay) Muốn viết vào phần nào, chỉ cần bấm vào Bài mới rồi bắt đầu viết hoặc paste những File có sẳn vào, rồi bấm chấp-nhậnMuốn thấy lại trang đầu của Diễn-đàn ở bất cứ chỗ nào (có thể bấm File--> Close chỗ đó), hay chỉ cần bấm vào Logo (Phù-hiệu của Gia-đình KTVL).

  2. Muốn DOWNLOAD UNICODE ĐỂ DÙNG CHO TIẾNG VIỆT CÓ DẤU: xin bấm vào đây

Cũng xin lưu-ý là chúng ta đã có Diễn-Đàn. Ngoại-trừ những tin khẩn, nếu quý-vị Đăng nhập để viết lên những gì mình muốn nói trực-tiếp cho toàn Gia-đình KTVL lên DIỄN-ĐÀN thì mau chóng và thuận-tiện hơn là chúng-ta cho quá nhiều chi-tiết và phải sửa-đổi Website để đăng lên.

 

Đọc Tin Cũ (trước tháng 5)

Đọc tin cũ ( tháng 6, 2006) Đọc tin cũ ( tháng 7&8, 2006)

Kính báo cùng Quý Thầy Cô, Quý Niên Trưởng và Quý Thân Hữu,

Nếu Quý-vị nào muốn đưa lên KTVL Website những tài-liệu, bài viết, thông-báo hay tin-tức, xin vào DIỄN-ĐÀN KTVL hay gởi về Ban tổ-chức hay webmasterATkythuatvinhlong.com huongnam1ATyahoo.com Ban Tổ-chức và Webmaster sẳn-sàng đón nhận mọi ý-kiến đóng góp về kỹ-thuật, hình-thức, và nội-dung từ tất cả Quý-vị để KTVL Website ngày một cải-tiến hơn. Xin cảm ơn.

* Trang nhà * Lịch sử * Sinh hoạt * Kỷ niệm * Danh sách * Thông tin * Liên lạc * Tản mạn | Diễn đàn